"Rozwój, który zaspakaja potrzeby obecnego pokolenia, bez ograniczania możliwości przyszłych pokoleń do zaspakajania swoich własnych potrzeb".
Raport Brundtland (1987)
 
 

WPROWADZENIE

 
"Rozwój, który zaspakaja potrzeby obecnego pokolenia, bez ograniczania możliwości przyszłych pokoleń do zaspakajania swoich własnych potrzeb".
Raport Brundtland (1987)

Postępować w celu polepszenia jakości życia jednostek, szanując i dbając o zasoby i chroniąc gatunki, w celu zagwarantowania lepszego świata dla naszych dzieci i dzieci naszych dzieci. Oto prawdziwe wyzwanie dla firm w XXI wieku.
   
  
 
Odpowiedzialność korporacyjna
Łączenie sukcesu ekonomicznego i dbanie o środowisko naturalne jest dla quimiCer synonimem samowystarczalnej firmy. Przyczynia się to do zagwarantowania lepszej przyszłości dla firmy i dla kolejnych przedsięwzięć. 
 
 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 
Odpowiedzialność korporacyjna

Łączenie sukcesu ekonomicznego i dbanie o środowisko naturalne jest dla quimiCer synonimem samowystarczalnej firmy. Przyczynia się to do zagwarantowania lepszej przyszłości dla firmy i dla kolejnych przedsięwzięć. Staramy się stworzyć wartościową markę dla naszych klientów, dla quimiCer, dla pracowników i udziałowców. Nasza polityka samowystarczalności zamierza wzmacniać zobowiązania do współpracy z każdym z nich.

Pojęcie odpowiedzialności korporacyjnej jest rozpatrywane w planie strategicznym firmy, który określa sposób postępowania w tej kwestii. Od początku quimiCer kładzie nacisk n samowystarczalność i odpowiedzialność w działaniu. Dotyczy to wszystkich oddziałów firmy, a także współpracowników (klientów, dostawców, uniwersytetów). Wydział quimiCer I+D współpracuje z UJI i innymi ośrodkami naukowymi oraz podtrzymuje stałą aktywność w różnych projektach firmowych i społecznych.
   
  
 
rodowisko naturalne i bezpieczeństwo w pracy
Dla firmy quimiCer najważniejsza jest wpółpraca w zgodzie ze środowiskiem naturalnym i bezpieczeństwem pracy, Firma dba o to i ciągle...
 
 

ŚRODOWISKO NATURALNE

 
Środowisko naturalne i bezpieczeństwo pracy.

Dla firmy quimiCer najważniejsza jest wpółpraca w zgodzie ze środowiskiem naturalnym i bezpieczeństwem pracy, Firma dba o to i ciągle polepsza ten standard. Obecnie quimiCer stosuje się do Systemu Zarządzania Środowiskowego i Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy i bazuje na normach ISO 14001 i OHSAS 18001

Razem z Systemem Zarządzania Środowiskowego quimiCer umacnia proces różnorodności bazując na dbałości o przyrodę i ciągłą poprawę środowiska naturalnego poprzez recykling, zmniejszanie odpadów, poprawę wydajności instalacji energetycznej, energii ekologicznej i oczyszczaniu ścieków. Aktualne procesy wytwarzania wymagają od naszych pracowników i dostawców dbałości o środowisko naturalne w czasie wytwarzania produktów tak, aby móc zaoferować naszym klientom gwarancję jakości i usług.
Obecne procesy wytwarzania wymagają od naszych pracowników i dostawców wysokiego poziomu poszanowania dla środowiska naturalnego w trakcie rozwoju, aby móc zaoferować naszym klientom gwarancję jakości i usług.

quimiCer tworzy system zajmujący się zapobieganiem i minimalizowaniem ryzyka w czasie pracy, zarówno naszych pracowników jak i dostawców i innych kontrahentów. Cały czas wprowadzamy i planujemy zmiany na lepsze, aby uskutecznić i wypełnić czas pracy.
Nasza firma przedstawia założenia takie jak zmniejszenie ryzyka, kontrola i wypełnienie wymagań prawnych, definiowanie wyznaczonych celów, stałe kształcenie, kontrola i wykonanie poszczególnych działań, zabezpieczenie się przed nagłymi wypadkami, promowanie bezpieczeństwa pracy, udział w pracach zapobiegawczych całego personelu, procesy rachunkowe i planowanie działań umożliwiające wydajność pracy, zwiększenie jakości produktu, dobre samopoczucie i satysfakcję z pracy.

Dla quimiCer najważniejsze jest:

»
Nie przedkładać interesu ekonomicznego nad bezpieczeństwo w pracy i szacunek dla środowiska naturalnego.
 
»
Stawianie na pierwszym miejscu bezpieczeństwa pracy i dbałości o środowisko naturalne, a nie sprawy ekonomiczne.
»
Zwracanie szczególnej uwagi i starania się o bezpieczeństwo pracowników, współpracowników i poprawną konserwację instalacji.
»
Stawianie za główny cel projektu i komercjalizacji produktów, co ułatwi pewną wydajność.
»
Zmniejszanie możliwości wpływu ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego w całym procesie: projektowania, produkcji, przechowywania, puszczania w obieg, transportu, dystrybucji i zastosowania produktów.
»
Przeprowadzanie działań poprawiających bezpieczeństwo, chroniących zdrowie i środowisko naturalne, bardziej niż to przewidziane przez prawo.
»
Sprawdzanie i pilnowanie wszystkich procesów, instalacji, produkcji, emisji i usuwania odpadów.
»
Zachęcanie do szukania sposobów w celu zmniejszania odpadów.
»
Zachęcać i umożliwiać recykling materiałów.
»
Stosowanie się do ustawy 11/1997 z 24 kwietnia o odpadach szklanych i ich recyklizacji.
»
Wspieranie i umożliwianie recyklingu wykorzystywanych materiałów.
»
Zachęcanie do działania związanego z postępami naukowo-technicznymi mającymi na celu ochronę środowiska naturalnego i ochronę produktów.
»
Wspieranie współpracy i wspieranie tematu środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy.
»
Wspieranie i doradzanie klientom i współpracownikom w ich zmaganiach w zastosowaniu produktów zgodnych ze środowiskiem naturalnym. Ułatwianie dostępu do informacji, aby to zagwarantować.


Pomimo iż quimiCer jest młodą firmą od początku postawiło na bezpieczeństwo pracy i szacunek w stosunku do środowiska naturalnego. Zdajemy sobie sprawę, że mamy jeszcze dużo do zrobienia. Dlatego też celem quimiCer jest ciągłe staranie w dążeniu do symbiozy środowiskowej i społecznej. Szukanie jak najlepszej skuteczności w wyborze środków takich jak surowce naturalne, energia ekologiczna czy woda. Ważne jest również jak najmniejsze zużycie środków mających negatywny wpływ na środowisko jak wytwarzanie odpadów, emisji gazów i ścieków. Aspekty środowiskowe są dla nas czynnikiem strategicznym do ciągłego rozwoju. Przyczyniają się one do ochrony zasobów naturalnych dla przyszłych pokoleń.
Pragniemy również w dalszym ciągu zwiększać odpowiedzialność korporacyjną jako pewną drogę do wyboru zawodowego, ludzkiego i społecznego.
  
 
quimiCer, jakość jako znak rozpoznawczy.
Jakość produktów naszej firmy, według zasady ISO 9001 i zaświadczenia wydanego przez SGS w roku 2006, bazuje na wewnętrznych badaniach przedstawicieli takich jak liderów, ludzi polityki i strategii.
 
 

JAKOŚĆ

 
JAKOŚĆ – EFQM
quimiCer, jakość jako znak rozpoznawczy.

Jakość produktów naszej firmy, według zasady ISO 9001 i zaświadczenia wydanego przez SGS w roku 2006, bazuje na wewnętrznych badaniach przedstawicieli takich jak liderów, ludzi polityki i strategii. Nawiązuje się współpracę i rozszerza postępowanie, procesy i kluczowe działania dla klientów jak również dla społeczności i osób tworzących tą organizację.

Wykonując badania wewnętrzne mamy na uwadze nasze silne strony, parametry i sektory, które wymagają poprawy, najlepsze pomysły ofert i ich zastosowanie we wszystkich obszarach, procesy organizacji itd. W ten sposób realizujemy systematyczną, obiektywną i porównywalną autoewaluację zajęć i wyników quimiCer. Proces ten pozwala nam poznać nasze mocne strony tak samo jak i sektory, które wymagają poprawy planów lub ich wykonania. To wszystko robimy, aby ciągła poprawa wyników zapewniła satysfakcję naszych współpracowników: klientów i dostawców.

W ten sposób quimiCer różni się od innych firm w sektorach takich jak: Badanie, Wytwarzanie i Komercjalizacja Fryty, Kolorów i Szkliw Ceramicznych. Różnicę widać w sposobie organizacji, której celem jest osiągnięcie jak najwyższego zadowolenia naszych klientów i zakładania sieci synergii jakości, które gwarantują wzrost dochodów dla wszystkich. Dla quimiCer bycie taką firmą oznacza łączenie sukcesu ekonomicznego z odpowiedzialnością społeczną i ochroną środowiska naturalnego.
 
  
 
HISZPAŃSKIEJ PLATFORMY TECHNOLOGICZNEJ STABILNYCH PROCESÓW CHEMICZNYCH
“Tworzyć przedmioty i materiały pewne i długotrwałe. Nie obciążać przyszłych pokoleń odpowiedzialnością zaspokojenia wymogów...
 
 

SUSCHEM-ES

 
SUSCHEM-ES HISZPAŃSKIEJ PLATFORMY TECHNOLOGICZNEJ STABILNYCH PROCESÓW CHEMICZNYCH

“Tworzyć przedmioty i materiały pewne i długotrwałe. Nie obciążać przyszłych pokoleń odpowiedzialnością zaspokojenia wymogów konserwacji lub nadzoru administracyjnego potencjalnych zagrożeń, powstałych przez nieodpowiedzialne tworzenie produktów.”
Piąta zasada „10 The Hannover Principles Design for Sustainability”, dzieła Williama McDonough i Michaela Braungarta.

quimiCer jest częścią Hiszpańskiej Platformy Technologicznej Zielonej Chemii (SusChem- ES). SusChem-ES jest inicjatywą promowaną przez Biznesową Federację Hiszpańskiego Przemysłu Chemicznego (FEIQUE), we współpracy z: ASEBIO, FEDIT, Red OTRI- y Universidades i Tecnalia. Platforma wspierana jest przez hiszpańskie Ministerstwo Nauki i Innowacji oraz Centrum Przemysłowego Rozwoju Technologicznego (CDTI). Podobnie jak europejski odpowiednik Platformy- SUSHEM, naszym celem jest długoterminowe zapewnienie konkurencyjności wewnątrz sektora w Hiszpanii, poprzez promocję i realizację działań o charakterze globalnym i strategicznym, przy wsparciu zarówno przemysłu jak i administracji.

Deklaracja procesów chemicznych przedstawiona przez FEIQUE.
Historia człowieka i jego rozwój były nierozerwalnie połączone z postępem wiedzy naukowej i technologicznej. Nauka była narzędziem, które pozwoliło człowiekowi osiągnąć, na przestrzeni czasu, lepszą jakość życia.
Spośród wszystkich nauk to właśnie Chemia, wspierana w dużej mierze przez fizykę, biologię i inne obszary wiedzy, w największym wymiarze przyczyniła się do udzielenia odpowiedzi na potrzeby ludzkości.
Chemia odegrała bardzo ważną rolę w przeszłości, ale ma do spełnienia znacznie ważniejszą rolę podołania wyzwaniom, z jakimi Ludzkość musi się zmierzyć dziś i będzie musiała się zmierzyć w przyszłości.
W jaki sposób wyżywi się ponad 9 miliardów ludzi, którzy będą zamieszkiwać ziemię w 2050 roku? Jak znaleźć remedium na aktualne choroby i te, których jeszcze nie znamy? Jak kobiety i mężczyźni zamieszkujący planetę zdołają osiągnąć poziom życia wystarczająco godny?
  Bez wątpienia to właśnie Chemia, przez swoich naukowców, badaczy, twórców, nauczycieli, przedsiębiorców i pracowników, udzieli odpowiedzi na te i inne pytania, odpowiedzi, które będą możliwe jedynie pod warunkiem, że ustanowimy konieczne kanały współpracy między wszystkimi, wspomagane przez naszą Spółkę, Władze oraz kompetentne instytucje.
Dlatego deklarujemy, co następuje:

»
Konieczne jest uświadomienie Spółki o nieodzownej roli, jaką nauka w ogóle i chemia w szczególności odgrywają w celu zagwarantowania jakości życia i dobrobytu mieszkańców.
»
Konieczne jest, aby Rządy, Organy Ustawodawcze i Administracja Publiczna wspierały i promowały doskonałość w edukacji naukowej, badaniach, rozwoju i innowacjach technologicznych, jak również szerzyły informacje obiektywne i prawdziwe o nauce, jaką jest chemia i jej zastosowania.
»
Konieczne jest uznać, docenić i wesprzeć ogromny wkład naukowców, którzy badają i tworzą produkty i zastosowania, jakie powodują ciągły wzrost jakości życia i dobrobyt społeczeństwa.
»
Konieczne jest uznać, docenić i wesprzeć ogromny wkład nauczycieli w kształcenie naukowe młodzieży od początkowych etapów edukacji po kształcenie bardziej specjalistyczne.
»
Konieczne jest uznać, docenić i wesprzeć firmy z branży chemicznej, jak również ich specjalistów i pracowników, gdyż to oni właśnie wytwarzają produkty i dobra ekonomiczne i społeczne, jakich potrzebują ludzie.
»
Konieczne jest, aby chemia przemysłowa rozwijała się nieprzerwanie w myśl Zobowiązania do Postępu, z uwzględnieniem ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska naturalnego, jak również racjonalnego i stabilnego korzystania z zasobów naturalnych.
http://www.pte-quimicasostenible.org

  
 
 
 
quimiCer
 
 
9 sql / 2 sqlseo / 0.03376198